Rregullore e Keshillit

Rregullore të miratuara nga Këshilli Bashkiak:

 

Njoftim për këshillim me publikun!

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen
vendore”,  Këshilli Bashkiak Dibër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit: Rregullore e Këshillit Bashkiak për Strukturat komunitare

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen në email në adresën: invatrupja15@gmail.com .

Duke ju falenderuar,
Kryetari  i Këshillit të Bashkisë Dibër

Vendimet e Këshillit Bashkiak

Buxheti-keshillit-bashkiak

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.108 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.109 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.110 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.111 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.112 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.113 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.114 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.115 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.116 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.117 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.118 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.119 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.120 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.122 DATE 22.11.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.123 DATE 22.11.2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.124 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.125 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.126 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.127 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.128 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.129 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.130 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.131 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.132 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.133 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.134 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.135 DATE 20.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.136 DATE 20.12.2019

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.137 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.138 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.139 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.140 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.141 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.142 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.143 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.144 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.145 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.146 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.147 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.148 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.149 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.150 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.151 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.152 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.153 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.154 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.155 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.156 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.157 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.158 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.159 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.160 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.161 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.162 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.163 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.164 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.165 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.166 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.167 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.168 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.169 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.170 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.171 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.172 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.173 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.174 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.175 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.176 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.177 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.178 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.179 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.180 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.181 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.182 DATE 26.12.2019
VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.183 DATE 26.12.2019

 

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 01 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 02 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 03 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 04 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 05 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 06 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.  7 DATE 28.01.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 08 DATE 11.02 .2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 09 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 10 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 11 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 12 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 13 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 14 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 15 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 16 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 17 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 18DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 19 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 21 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 22 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 23 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 24 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 25 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 26 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 27 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 28 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 29 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 30 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 31 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 32 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 33 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 34 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 35 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 36 DATE 11.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 37 DATE 12.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 38 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 39 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 40 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 41 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 43 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 44 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 45 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 46 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 47 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 50 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 51 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 52 DATE 27.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 53 DATE 27.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 55 DATE 10.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 56 DATE 10.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 57 DATE 10.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 58 DATE 10.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 59 DATE 10.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 61 DATE 22.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 62 DATE 22.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 63DATE 22.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 64 DATE 22.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 65 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 66 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 67 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 68 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 69 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 70 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 71 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 72 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 73 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 75 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 76 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 77 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 78 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 79 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 80 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 81 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 82 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 83 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 84 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 85 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 87 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 88 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 89 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 91 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 92 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 93 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 95 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 96 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 97 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 98 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR. 125-1 DATE 12.02.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.42 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.48 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.49 DATE 10.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.54 DATE 27.03.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.60 DATE 10.04.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.74 DATE 28.05.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.86 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.90 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.94 DATE 30.06.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.99 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.100 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.101 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.102 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.103 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.104 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.105 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.106 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.107 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.108 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.109 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.110 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.111 DATE 30.07.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.112 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.113 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.114 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.115 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.116 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.117 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.118 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.119 DATE 15.09.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.120 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.121 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.122 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.123 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.124 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.125 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.126 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.127 DATE 02.10.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.128 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.129 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.130 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.131 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.132 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.133 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.134 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.135 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.136 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.137 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.138 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.139 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.141 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.142 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.143 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.144 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.145 DATE 04.11.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.146 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.147 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.148 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.149 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.150 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.151 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.152 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.153 DATE 11.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.154 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.155 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.156 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.157 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.158 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.159 DATE 28.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.160 DATE 30.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.161 DATE 30.12.2020

VENDIM I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR.162 DATE 30.12.2020

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 1 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 2 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 3 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 4 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 5 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 6 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 7 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 8 DATE 03.02.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 9 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 10 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 11 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 12 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 13 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 14 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 15 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 16 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 18 DATE 03.03.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 19 DATE 06.04.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 20 DATE 06.04.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 21 DATE 06.04.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 22 DATE 10.05.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 23 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 24 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 25 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 26 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 27 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 28 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 30 DATE 04.06.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 31 DATE 06.07.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 32 DATE 06.07.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 33 DATE 06.07.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 34 DATE 06.07.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 35 DATE 05.08.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 36 DATE 05.08.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 37 DATE 05.08.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 38 DATE 10.09.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 39 DATE 10.09.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 40 DATE 10.09.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 41 DATE 10.09.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 42 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 43 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 44 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 45 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 46 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 47 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 48 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 49 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 49 DATE 11.10.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 50 DATE 05.11.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 53 DATE 05.11.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 54 DATE 05.11.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 50 DATE 05.11.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 51 DATE 05.11.2021

VENDIMI I KESHILLIT BASHKIAK DIBER NR 55 DATE 02.12.2021

 

 

 

 

Keshilli Bashkiak

Këshilli bashkiak zgjidhet për një periudhë katër vjeçare. Keshilli bashkiak zhvillon mbledhjen e tij te pare jo me vone se 20 dite nga data e shpalljes se rezultatit nga organi kompetent, i percaktuar ne Kodin Zgjedhor.

Mbledhja e parë e këshillit thirret nga sekretari i këshillit bashkiak. Ne mungese te tij, nismen per thirrjen e mbledhjes se pare e merr prefekti.

Në mbledhjen e parë të këshillit bashkiak :

    • Zgjidhet komisioni i mandateve;
    • Miratohen mandatet e anëtarëve të këshillit;
    • Këshilltarët bëjnë kete betim:

“Betohem në nderin tim se do të kryej me ndërgjegje detyrën e anëtarit të këshillit bashkiak dhe do t’i bindem Kushtetutes dhe ligjeve. Betohem se në të gjithë veprimatrinë time do të udhëhiqem nga interesat e shtetasve të Bashkisë Diber dhe do të punoj me ndershmëri e përkushtim për zhvillimin dhe rritjen e mirëqenies së tyre”.

   

    • Zgjidhen kryetari dhe zevendeskryetaret e keshillit;
    • Zgjidhen anëtarët që do të përfaqësojnë këshillin bashkiak në këshillin e qarkut dhe pajisen me mandatin e përfaqësimit.

Mbledhjet e këshillit janë të hapura për publikun. Çdo shtetas lejohet të ndjekë mbledhjet e këshillit, sipas mënyrës së përcaktuar në rregulloren e këshillit. Njoftimi per mbledhjen e keshillit behet publik ne vende te caktuara per kete qellim brenda territorit te njesise vendore dhe permban daten, vendin, oren dhe rendin e dites se mbledhjes.

Me kerkesen e kryetarit te bashkise ose te nje te pestes se anetareve te keshillit bashkiak, mbledhjet e keshillit mund te behen te mbyllura, kur per kete kane votuar jo me pak se tre te pestat e gjithe anetareve te tij.

Manual për Këshilltarët e Këshillit të Bashkis