Rregullore të miratuara nga Këshilli Bashkiak:

 

Njoftim për këshillim me publikun!

Në mbështetje dhe zbatim të nenit 18 dhe nenit 54 shkronja “k”, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen
vendore”,  Këshilli Bashkiak Dibër, njofton zhvillimin e seancës së këshillimit me publikun, për diskutimin e dokumentit: Rregullore e Këshillit Bashkiak për Strukturat komunitare

Sugjerimet, komentet mund të dërgohen në email në adresën: invatrupja15@gmail.com .

Duke ju falenderuar,
Kryetari  i Këshillit të Bashkisë Dibër

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).