Informacione dhe dokumente që kërkohen shpesh
Në përgjithësi, të gjitha informacionet apo dokumentet që kërkohen, janë të lidhura me buxhetin
e bashkisë dhe projektet për investime të ndryshme.