Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”

“Përgjigjia
(data dhe numri)”

 1 K 12.01.2021  kerkese per titull nderi Murat  Koltraka  99 keshilli Bashkiak  185  po  po  po
2 K  22.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  225  keshilli Bashkiak  186  po  po
3  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  267  keshilli Bashkiak  187  po  po
 4  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  167  keshilli Bashkiak  188  po  po
 5  K  14.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  136  keshilli Bashkiak  189  po  po
 6  K  02.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  370  keshilli Bashkiak  190  po  po
 7  K  15.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  496  keshilli Bashkiak  191  po  po
 8  K  18.02.2021  Ndihme Financiare per Halil DEDJA  573  keshilli Bashkiak  192  po  po
 9  K  18.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  583  keshilli Bashkiak  193  po  po
 10  K  03.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  726  keshilli Bashkiak  194  po  po
 11  K 05.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  702  keshilli Bashkiak  195  po  po
 12  K 19.03.2021  NjA.Maqellare  756  keshilli Bashkiak  196  po  po  po
 13  K 19.03.2021 Kerkese Emergjence  943  keshilli Bashkiak  197  po  po
 14  K 05.03.2021   NjA.Maqellare  959  keshilli Bashkiak  198  po  po
 15  K 30.03.2021  Rivleresim Banese /  749  keshilli Bashkiak  199  po  po
 16  K 01.04.2021  Demshperblim per punetore  1070  keshilli Bashkiak  200  po  po
 17  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1095  keshilli Bashkiak 201  po  po
 18  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1204  keshilli Bashkiak  202  po  po
 19  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1203  keshilli Bashkiak  203  po  po
 20  K 14.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/  1274  keshilli Bashkiak  204  po  po
 21  K 20.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  1342  keshilli Bashkiak  205  po  jo  po
22  K 30.04.2021  Kerkese per mos ndryshim te stacionit te autobuzave  1443  keshilli Bashkiak  206  po  jo  po
 23  K 12.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/botim libri  1556  keshilli Bashkiak  207  po  po
 24  K 25.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  -Dorazi  keshilli Bashkiak  208  po  po
 25  K 09.06.2021  Propozim per dhenie Titull Nderi  1952  keshilli Bashkiak  209  po  po  po
 26  K 16.06.2021  Kerkese per ndihme financiare  2063  keshilli Bashkiak  210  po  po
27 K 17.06.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2085 keshilli Bashkiak 211 po  po  po
28 K 21.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2218 keshilli Bashkiak 212 po  po
29 K 28.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2176 keshilli Bashkiak 213 po  po
30 K 01.07.2021 Konflikt per ujitjen e tokes per 35 familje 2222 keshilli Bashkiak 214 po  po  po
31 K 06.07.2021 Propozim per vendosje shtatoreje tek varrezat e deshmoreve 2300 keshilli Bashkiak 215 po  po  po
32 K 09.07.2021 Propozim ndihme financiare per ngordhjen e lopes 2325 keshilli Bashkiak 216 po  po  po
33 K 09.07.2021 kerkese per ndihme/pagese pune roje 2326 keshilli Bashkiak 217 po  jo  po
34 K 14.07.2021 propozim per titull nderi dorazi keshilli Bashkiak 218 po  po  po
35 K 29.07.2021 kerkese per zhvendosje kosh- mbetjesh 2572 keshilli Bashkiak 219 po  jo  po
36 K 05.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2633 keshilli Bashkiak 220 po  po
37 K 06.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2649 keshilli Bashkiak 221 po  po
38 A 09.08.2021 Zbatimi i vendimit 78 te kryetarit te bashkise 2662 keshilli Bashkiak 222 po  jo  po
39 K 24.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2790 keshilli Bashkiak 223 po  po
40 K 10.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2675 keshilli Bashkiak 224 po  po
41 K 25.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2797 keshilli Bashkiak 225 po  po  po
42 K 01.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 2897 keshilli Bashkiak 226 po  po  po
43 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3222 keshilli Bashkiak 227 po  po  po
44 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3116 keshilli Bashkiak 228 po  po  po
45 K 17.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3040 keshilli Bashkiak 229 po  po  po
46 K 22.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/divorc 3093 keshilli Bashkiak 230 po  po  po
47 K 24.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 3118 keshilli Bashkiak 231 po  po  po
48 K 25.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi/Selman Tota dorazi keshilli Bashkiak 232 po  po  po
49 K 18.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3410 keshilli Bashkiak 233 po  po  po
50 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3440 keshilli Bashkiak 234 po  po  po
51 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3429 keshilli Bashkiak 235 po  po  po
52 K 28.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje dorazi keshilli Bashkiak 236 po  po  po
53 K 18.11.2021 kerkese per subvencionim te largesise se rruges per nxenesit e shkolles Halil Selmani 3817 keshilli Bashkiak 237 po  jo  po
54 K 22.11.2021 Kerkese per ndihme financiare/Jetima dorazi keshilli Bashkiak 238 po  po  po
55 K 10.12.2021 Propozim per venie emri Qendre shendetesore 4600 keshilli Bashkiak 239 po  jo  po
56 K 22.12.2021 Emertim Rrugesh 4263 keshilli Bashkiak 240 po  po
57