Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”

“Përgjigjia
(data dhe numri)”

 1 K 12.01.2021  kerkese per titull nderi Murat  Koltraka  99 keshilli Bashkiak  185  po  po  po
2 K  22.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  225  keshilli Bashkiak  186  po  po
3  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  267  keshilli Bashkiak  187  po  po
 4  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  167  keshilli Bashkiak  188  po  po
 5  K  14.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  136  keshilli Bashkiak  189  po  po
 6  K  02.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  370  keshilli Bashkiak  190  po  po
 7  K  15.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  496  keshilli Bashkiak  191  po  po
 8  K  18.02.2021  Ndihme Financiare per Halil DEDJA  573  keshilli Bashkiak  192  po  po
 9  K  18.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  583  keshilli Bashkiak  193  po  po
 10  K  03.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  726  keshilli Bashkiak  194  po  po
 11  K 05.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  702  keshilli Bashkiak  195  po  po
 12  K 19.03.2021  NjA.Maqellare  756  keshilli Bashkiak  196  po  po  po
 13  K 19.03.2021 Kerkese Emergjence  943  keshilli Bashkiak  197  po  po
 14  K 05.03.2021   NjA.Maqellare  959  keshilli Bashkiak  198  po  po
 15  K 30.03.2021  Rivleresim Banese /  749  keshilli Bashkiak  199  po  po
 16  K 01.04.2021  Demshperblim per punetore  1070  keshilli Bashkiak  200  po  po
 17  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1095  keshilli Bashkiak 201  po  po
 18  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1204  keshilli Bashkiak  202  po  po
 19  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1203  keshilli Bashkiak  203  po  po
 20  K 14.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/  1274  keshilli Bashkiak  204  po  po
 21  K 20.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  1342  keshilli Bashkiak  205  po  jo  po
22  K 30.04.2021  Kerkese per mos ndryshim te stacionit te autobuzave  1443  keshilli Bashkiak  206  po  jo  po
 23  K 12.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/botim libri  1556  keshilli Bashkiak  207  po  po
 24  K 25.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  -Dorazi  keshilli Bashkiak  208  po  po
 25  K 09.06.2021  Propozim per dhenie Titull Nderi  1952  keshilli Bashkiak  209  po  po  po
 26  K 16.06.2021  Kerkese per ndihme financiare  2063  keshilli Bashkiak  210  po  po
27 K 17.06.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2085 keshilli Bashkiak 211 po  po  po
28 K 21.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2218 keshilli Bashkiak 212 po  po
29 K 28.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2176 keshilli Bashkiak 213 po  po
30 K 01.07.2021 Konflikt per ujitjen e tokes per 35 familje 2222 keshilli Bashkiak 214 po  po  po
31 K 06.07.2021 Propozim per vendosje shtatoreje tek varrezat e deshmoreve 2300 keshilli Bashkiak 215 po  po  po
32 K 09.07.2021 Propozim ndihme financiare per ngordhjen e lopes 2325 keshilli Bashkiak 216 po  po  po
33 K 09.07.2021 kerkese per ndihme/pagese pune roje 2326 keshilli Bashkiak 217 po  jo  po
34 K 14.07.2021 propozim per titull nderi dorazi keshilli Bashkiak 218 po  po  po
35 K 29.07.2021 kerkese per zhvendosje kosh- mbetjesh 2572 keshilli Bashkiak 219 po  jo  po
36 K 05.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2633 keshilli Bashkiak 220 po  po
37 K 06.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2649 keshilli Bashkiak 221 po  po
38 A 09.08.2021 Zbatimi i vendimit 78 te kryetarit te bashkise 2662 keshilli Bashkiak 222 po  jo  po
39 K 24.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2790 keshilli Bashkiak 223 po  po
40 K 10.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2675 keshilli Bashkiak 224 po  po
41 K 25.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2797 keshilli Bashkiak 225 po  po  po
42 K 01.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 2897 keshilli Bashkiak 226 po  po  po
43 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3222 keshilli Bashkiak 227 po  po  po
44 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3116 keshilli Bashkiak 228 po  po  po
45 K 17.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3040 keshilli Bashkiak 229 po  po  po
46 K 22.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/divorc 3093 keshilli Bashkiak 230 po  po  po
47 K 24.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 3118 keshilli Bashkiak 231 po  po  po
48 K 25.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi/Selman Tota dorazi keshilli Bashkiak 232 po  po  po
49 K 18.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3410 keshilli Bashkiak 233 po  po  po
50 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3440 keshilli Bashkiak 234 po  po  po
51 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3429 keshilli Bashkiak 235 po  po  po
52 K 28.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje dorazi keshilli Bashkiak 236 po  po  po
53 K 18.11.2021 kerkese per subvencionim te largesise se rruges per nxenesit e shkolles Halil Selmani 3817 keshilli Bashkiak 237 po  jo  po
54 K 22.11.2021 Kerkese per ndihme financiare/Jetima dorazi keshilli Bashkiak 238 po  po  po
55 K 10.12.2021 Propozim per venie emri Qendre shendetesore 4600 keshilli Bashkiak 239 po  jo  po
56 K 22.12.2021 Emertim Rrugesh 4263 keshilli Bashkiak 240 po  po
57  K  08.02.2022 Kerkese per ndihme financiare  Dorazi  keshilli Bashkiak  241  po  po  po
58  K  08.02.2022 Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  242  po  po  po
59  K  09.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  243   po   po   po
60  K  10.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  244   po   po   po
61  K  12.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  245   po   po   po
62  K  12.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  246   po   po   po
63  K  15.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  247   po   po   po
63  K  18.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  248   po   po   po
64  K  19.02.2022 Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  249   po   po   po
65  K  20.02.2022 Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  250   po   po   po
66  K  20.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  251   po   po   po
67  K  20.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  252   po   po   po
68  K  22.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  253   po   po   po
69  K  23.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  254   po   po   po
70  K 23.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  255   po   po   po
71  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  256   po   po   po
72  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  257   po   po   po
73  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  258   po   po   po
74  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  259   po   po   po
75  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  260   po   po   po
76  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  261   po   po   po
77  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  262   po   po   po
78  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/389    keshilli Bashkiak  263   po   po   po
79  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  264   po   po   po
80  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  265   po   po   po
81  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  266   po   po   po
82  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  267   po   po   po
83  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  268   po   po   po
84  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/986    keshilli Bashkiak  269   po   po   po
85  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  270   po   po   po
86  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  271   po   po   po
87  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/621    keshilli Bashkiak  272   po   po   po
88  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  273   po   po   po
89  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  274   po   po   po
90  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  275   po   po   po
91  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  276   po   po   po
92  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  277   po   po   po
93  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  278   po   po   po
94  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  279   po   po   po
95  K  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  280   po   po   po
96  K  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  281   po   po   po
97  K  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  282   po   po   po
98  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  283   po   po   po
99  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  284   po   po   po
100  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  285   po   po   po
101  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  286   po   po   po
102  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  287   po   po   po
103  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  288   po   po   po
104  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  289   po   po   po
105  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  290   po   po   po
106  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  291   po   po   po
107  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  292   po   po   po
108  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Prot/3976    keshilli Bashkiak  293   po   po   po
109  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  294   po   po   po
110  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  295   po   po   po
111  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  296   po   po   po
112  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  297   po   po   po
113  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  298   po   po   po
114  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  299   po   po   po
115  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  300   po   po   po
116  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  301   po   po   po
117  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  302   po   po   po
118  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Prot/834    keshilli Bashkiak  303   po   po   po
119  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  304   po   po   po
120  K  04.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  305   po   po   po
121  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1170    keshilli Bashkiak  306   po   po   po
122  K  20.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot /1314    keshilli Bashkiak  307   po   po   po
123  K  21.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1269    keshilli Bashkiak  308   po   po   po
124  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  prot/1469    keshilli Bashkiak  309   po   po   po
125  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1370    keshilli Bashkiak  310   po   po   po
126  K  04.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1470    keshilli Bashkiak  311   po   po   po
127  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1441    keshilli Bashkiak  312   po   po   po
128  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1433    keshilli Bashkiak  313   po   po   po
129  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1432    keshilli Bashkiak  314   po   po   po
130  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1470    keshilli Bashkiak  315   po   po   po
131  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  316   po   po   po
132  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1472    keshilli Bashkiak  317   po   po   po
133  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1468    keshilli Bashkiak  318   po   po   po
134  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1475    keshilli Bashkiak  319   po   po   po
135  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi   keshilli Bashkiak  320  po  po  po
136  K  26.04.2022  Kerkese per  ndihme financiare/Semundje  Prot.1326  keshilli Bashkiak  321  Po  Po  Po
137  K  06.05.2022  Kerkese per  ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  322  po  po  po
138  K 06.05.2022  Kerkese per  ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  323  po  po  po
139  K  06.05.2022   Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  324  po  po  po
140  K  04.05.2022   Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1410  keshilli Bashkiak  325  po  po  po
141  K  28.04.2022   Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1368  keshilli Bashkiak  326  po  po  po
142  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  327  po  po  po
143  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  328  po  po  po
144  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  329  po  po  po
145  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  330  po  po  po
146  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1467  keshilli Bashkiak  331  po  po  po
147  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1443  keshilli Bashkiak  332  po  po  po
148  K  04.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1413  keshilli Bashkiak  333  po  po  po
149  K  11.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1096  keshilli Bashkiak  334 po  po  po
150  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.11.71  keshilli Bashkiak  335  po  po  po
151  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.990  keshilli Bashkiak  336  po  po  po
152  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  337  po  po  po
153  K  29.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1399  keshilli Bashkiak  338  po  po  po
154  K  29.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.13.98  keshilli Bashkiak  339  po  po  po
155  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1359  keshilli Bashkiak  340  po  po  po
156  K  22.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1301  keshilli Bashkiak  341  po  po  po
157  K  19.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1225  keshilli Bashkiak  342  po  po  po
158  K  14.04.2022 Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1190  keshilli Bashkiak  343  po  po  po
159  K  29.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1379  keshilli Bashkiak  344  po  po  po
160  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1470  keshilli Bashkiak  345  po  po  po
161  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  346  po  po  po
162  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  347  po  po  po
163  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  348  po  po  po
164  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  349  po  po  po
165  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  350  po  po  po
166  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  351 po  po  po
167  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  352  po  po  po
168  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  353  po  po  po
169  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi keshilli Bashkiak  354  po  po  po
170  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  355  po  po  po
171  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  356  po  po  po
172  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  357  po  po  po
173  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  358  po  po  po
174  K 21.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  359  po  po  po
175  K  21.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  360  po  po  po
176  K  21.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  361  po  po  po
177  K  22.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  362  po  po  po
178  K  22.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  363  po  po  po
179  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  364  po  po  po
180  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  365  po  po  po
181  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  366  po  po  po
182  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  367  po  po  po
183  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  368  po  po  po
184  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  369  po  po  po
185  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  370  po  po  po
186  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  371  po  po  po
187  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  372  po  po  po
188  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  373  po  po  po
189  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  374  po  po  po
190  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  375  po  po  po
191  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  376  po  po  po
192  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  377  po  po  po
193  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  378  po  po  po
194  K  21.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  379  po  po  po
195  K  21.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  380  po  po  po
196  K  21.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  381  po  po  po
197  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  382  po  po  po
198  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  383  po  po  po
199  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  384  po  po  po
200  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  385  po  po  po
201  K  23.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  386  po  po  po
202  K  23.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  387  po  po  po
 203  K  22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  388  po  po  po
 204  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  389  po  po  po
 205  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  390  po  po  po
 206  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  391  po  po  po
 207  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  392  po  po  po
 208  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  393  po  po  po
 209  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  394  po  po  po
 210  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  395  po  po  po
 211  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  396  po  po  po
 212  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  397  po  po  po
 213  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  398  po  po  po
 214  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  399  po  po  po
 215  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  400  po  po  po
 216  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  401  po  po  po
 217  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  402  po  po  po
 218  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 403  po  po  po
 219  K 404
 220  K 405
 221  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 406  po  po  po
 222  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 407  po  po  po
 223  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  408  po  po  po
 224  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  409  po  po  po
 225  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 410  po  po  po
 226  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 411  po  po  po
 227  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  412  po  po  po
 228  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 413  po  po  po
 229  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 414  po  po  po
 230  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 415  po  po  po
 231  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  416  po  po  po
 232  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 417  po  po  po
 233  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 418  po  po  po
 234  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 419  po  po  po
 235  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  420  po  po  po
 236  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 421  po  po  po
 237  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 422  po  po  po
 238  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 423  po  po  po
 239 424
 240 425
 241 426
 242 427
 243 428
 244 429
 245 430
 246 431
 247 432
 248 433
 249 434
 250 435
 251 436
 252  437
 253 438
 254 439
 255 440
 256 441
 257 442
 258 443
 259 444
 260 445
 261  446