Nr.

Kërkesë Ankesë Vërejtje Kodi i regjistrimit Çështja Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë “Organi/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)”
“Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)”
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) “Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo”
“Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)”

“Përgjigjia
(data dhe numri)”

 1 K 12.01.2021  kerkese per titull nderi Murat  Koltraka  99 keshilli Bashkiak  185  po  po  po
2 K  22.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  225  keshilli Bashkiak  186  po  po
3  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  267  keshilli Bashkiak  187  po  po
 4  K  26.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  167  keshilli Bashkiak  188  po  po
 5  K  14.01.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  136  keshilli Bashkiak  189  po  po
 6  K  02.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  370  keshilli Bashkiak  190  po  po
 7  K  15.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  496  keshilli Bashkiak  191  po  po
 8  K  18.02.2021  Ndihme Financiare per Halil DEDJA  573  keshilli Bashkiak  192  po  po
 9  K  18.02.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  583  keshilli Bashkiak  193  po  po
 10  K  03.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  726  keshilli Bashkiak  194  po  po
 11  K 05.03.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  702  keshilli Bashkiak  195  po  po
 12  K 19.03.2021  NjA.Maqellare  756  keshilli Bashkiak  196  po  po  po
 13  K 19.03.2021 Kerkese Emergjence  943  keshilli Bashkiak  197  po  po
 14  K 05.03.2021   NjA.Maqellare  959  keshilli Bashkiak  198  po  po
 15  K 30.03.2021  Rivleresim Banese /  749  keshilli Bashkiak  199  po  po
 16  K 01.04.2021  Demshperblim per punetore  1070  keshilli Bashkiak  200  po  po
 17  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1095  keshilli Bashkiak 201  po  po
 18  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1204  keshilli Bashkiak  202  po  po
 19  K 09.04.2021  Kerkese per ndihme financiare  1203  keshilli Bashkiak  203  po  po
 20  K 14.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/  1274  keshilli Bashkiak  204  po  po
 21  K 20.04.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  1342  keshilli Bashkiak  205  po  jo  po
22  K 30.04.2021  Kerkese per mos ndryshim te stacionit te autobuzave  1443  keshilli Bashkiak  206  po  jo  po
 23  K 12.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/botim libri  1556  keshilli Bashkiak  207  po  po
 24  K 25.05.2021  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  -Dorazi  keshilli Bashkiak  208  po  po
 25  K 09.06.2021  Propozim per dhenie Titull Nderi  1952  keshilli Bashkiak  209  po  po  po
 26  K 16.06.2021  Kerkese per ndihme financiare  2063  keshilli Bashkiak  210  po  po
27 K 17.06.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2085 keshilli Bashkiak 211 po  po  po
28 K 21.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2218 keshilli Bashkiak 212 po  po
29 K 28.06.2021 Kerkese per ndihme financiare/Semundje 2176 keshilli Bashkiak 213 po  po
30 K 01.07.2021 Konflikt per ujitjen e tokes per 35 familje 2222 keshilli Bashkiak 214 po  po  po
31 K 06.07.2021 Propozim per vendosje shtatoreje tek varrezat e deshmoreve 2300 keshilli Bashkiak 215 po  po  po
32 K 09.07.2021 Propozim ndihme financiare per ngordhjen e lopes 2325 keshilli Bashkiak 216 po  po  po
33 K 09.07.2021 kerkese per ndihme/pagese pune roje 2326 keshilli Bashkiak 217 po  jo  po
34 K 14.07.2021 propozim per titull nderi dorazi keshilli Bashkiak 218 po  po  po
35 K 29.07.2021 kerkese per zhvendosje kosh- mbetjesh 2572 keshilli Bashkiak 219 po  jo  po
36 K 05.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2633 keshilli Bashkiak 220 po  po
37 K 06.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2649 keshilli Bashkiak 221 po  po
38 A 09.08.2021 Zbatimi i vendimit 78 te kryetarit te bashkise 2662 keshilli Bashkiak 222 po  jo  po
39 K 24.08.2021 Kerkese per ndihme financiare 2790 keshilli Bashkiak 223 po  po
40 K 10.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2675 keshilli Bashkiak 224 po  po
41 K 25.08.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 2797 keshilli Bashkiak 225 po  po  po
42 K 01.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 2897 keshilli Bashkiak 226 po  po  po
43 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3222 keshilli Bashkiak 227 po  po  po
44 K 14.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3116 keshilli Bashkiak 228 po  po  po
45 K 17.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3040 keshilli Bashkiak 229 po  po  po
46 K 22.09.2021 Kerkese per ndihme financiare/divorc 3093 keshilli Bashkiak 230 po  po  po
47 K 24.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi 3118 keshilli Bashkiak 231 po  po  po
48 K 25.09.2021 Propozim per dhenie Titull Nderi/Selman Tota dorazi keshilli Bashkiak 232 po  po  po
49 K 18.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3410 keshilli Bashkiak 233 po  po  po
50 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3440 keshilli Bashkiak 234 po  po  po
51 K 20.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje 3429 keshilli Bashkiak 235 po  po  po
52 K 28.10.2021 Kerkese per ndihme financiare/semundje dorazi keshilli Bashkiak 236 po  po  po
53 K 18.11.2021 kerkese per subvencionim te largesise se rruges per nxenesit e shkolles Halil Selmani 3817 keshilli Bashkiak 237 po  jo  po
54 K 22.11.2021 Kerkese per ndihme financiare/Jetima dorazi keshilli Bashkiak 238 po  po  po
55 K 10.12.2021 Propozim per venie emri Qendre shendetesore 4600 keshilli Bashkiak 239 po  jo  po
56 K 22.12.2021 Emertim Rrugesh 4263 keshilli Bashkiak 240 po  po
57  K  08.02.2022 Kerkese per ndihme financiare  Dorazi  keshilli Bashkiak  241  po  po  po
58  K  08.02.2022 Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  242  po  po  po
59  K  09.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  243   po   po   po
60  K  10.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  244   po   po   po
61  K  12.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  245   po   po   po
62  K  12.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  246   po   po   po
63  K  15.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  247   po   po   po
63  K  18.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  248   po   po   po
64  K  19.02.2022 Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  249   po   po   po
65  K  20.02.2022 Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  250   po   po   po
66  K  20.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  251   po   po   po
67  K  20.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  252   po   po   po
68  K  22.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  253   po   po   po
69  K  23.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  254   po   po   po
70  K 23.02.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  255   po   po   po
71  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  256   po   po   po
72  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  257   po   po   po
73  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  258   po   po   po
74  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  259   po   po   po
75  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  260   po   po   po
76  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  261   po   po   po
77  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  262   po   po   po
78  K  31.03.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/389    keshilli Bashkiak  263   po   po   po
79  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  264   po   po   po
80  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  265   po   po   po
81  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  266   po   po   po
82  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  267   po   po   po
83  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  268   po   po   po
84  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/986    keshilli Bashkiak  269   po   po   po
85  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  270   po   po   po
86  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Dorazi    keshilli Bashkiak  271   po   po   po
87  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  Prot/621    keshilli Bashkiak  272   po   po   po
88  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  273   po   po   po
89  K  03.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  274   po   po   po
90  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  275   po   po   po
91  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  276   po   po   po
92  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  277   po   po   po
93  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  278   po   po   po
94  K  25.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  279   po   po   po
95  K  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  280   po   po   po
96  K  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  281   po   po   po
97  K  26.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  282   po   po   po
98  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  283   po   po   po
99  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  284   po   po   po
100  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  285   po   po   po
101  K  27.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  286   po   po   po
102  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  287   po   po   po
103  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  288   po   po   po
104  K  28.03.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  289   po   po   po
105  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  290   po   po   po
106  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  291   po   po   po
107  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  292   po   po   po
108  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Prot/3976    keshilli Bashkiak  293   po   po   po
109  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  294   po   po   po
110  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Dorazi    keshilli Bashkiak  295   po   po   po
111  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  296   po   po   po
112  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  297   po   po   po
113  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  298   po   po   po
114  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  299   po   po   po
115  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  300   po   po   po
116  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  301   po   po   po
117  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  302   po   po   po
118  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/  Prot/834    keshilli Bashkiak  303   po   po   po
119  K  01.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  304   po   po   po
120  K  04.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  305   po   po   po
121  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1170    keshilli Bashkiak  306   po   po   po
122  K  20.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot /1314    keshilli Bashkiak  307   po   po   po
123  K  21.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1269    keshilli Bashkiak  308   po   po   po
124  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare  prot/1469    keshilli Bashkiak  309   po   po   po
125  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1370    keshilli Bashkiak  310   po   po   po
126  K  04.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1470    keshilli Bashkiak  311   po   po   po
127  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1441    keshilli Bashkiak  312   po   po   po
128  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1433    keshilli Bashkiak  313   po   po   po
129  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1432    keshilli Bashkiak  314   po   po   po
130  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1470    keshilli Bashkiak  315   po   po   po
131  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi    keshilli Bashkiak  316   po   po   po
132  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1472    keshilli Bashkiak  317   po   po   po
133  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1468    keshilli Bashkiak  318   po   po   po
134  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1475    keshilli Bashkiak  319   po   po   po
135  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi   keshilli Bashkiak  320  po  po  po
136  K  26.04.2022  Kerkese per  ndihme financiare/Semundje  Prot.1326  keshilli Bashkiak  321  Po  Po  Po
137  K  06.05.2022  Kerkese per  ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  322  po  po  po
138  K 06.05.2022  Kerkese per  ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  323  po  po  po
139  K  06.05.2022   Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  324  po  po  po
140  K  04.05.2022   Kerkese per ndihme financiare/Semundje  prot/1410  keshilli Bashkiak  325  po  po  po
141  K  28.04.2022   Kerkese per ndihme financiare/Semundje prot/1368  keshilli Bashkiak  326  po  po  po
142  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  327  po  po  po
143  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  328  po  po  po
144  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  329  po  po  po
145  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  330  po  po  po
146  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1467  keshilli Bashkiak  331  po  po  po
147  K  05.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1443  keshilli Bashkiak  332  po  po  po
148  K  04.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1413  keshilli Bashkiak  333  po  po  po
149  K  11.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1096  keshilli Bashkiak  334 po  po  po
150  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.11.71  keshilli Bashkiak  335  po  po  po
151  K  14.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.990  keshilli Bashkiak  336  po  po  po
152  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  337  po  po  po
153  K  29.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1399  keshilli Bashkiak  338  po  po  po
154  K  29.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.13.98  keshilli Bashkiak  339  po  po  po
155  K  28.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1359  keshilli Bashkiak  340  po  po  po
156  K  22.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1301  keshilli Bashkiak  341  po  po  po
157  K  19.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1225  keshilli Bashkiak  342  po  po  po
158  K  14.04.2022 Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1190  keshilli Bashkiak  343  po  po  po
159  K  29.04.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1379  keshilli Bashkiak  344  po  po  po
160  K  06.05.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Prot.1470  keshilli Bashkiak  345  po  po  po
161  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  346  po  po  po
162  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  347  po  po  po
163  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  348  po  po  po
164  K  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  349  po  po  po
165  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  350  po  po  po
166  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  351 po  po  po
167  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  352  po  po  po
168  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  353  po  po  po
169  K  20.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi keshilli Bashkiak  354  po  po  po
170  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  355  po  po  po
171  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  356  po  po  po
172  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  357  po  po  po
173  K 21.07.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  358  po  po  po
174  K 21.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  359  po  po  po
175  K  21.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  360  po  po  po
176  K  21.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  361  po  po  po
177  K  22.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  362  po  po  po
178  K  22.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  363  po  po  po
179  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  364  po  po  po
180  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  365  po  po  po
181  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  366  po  po  po
182  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  367  po  po  po
183  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  368  po  po  po
184  K  23.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  369  po  po  po
185  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  370  po  po  po
186  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  371  po  po  po
187  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  372  po  po  po
188  K  24.08.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  373  po  po  po
189  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  374  po  po  po
190  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje   Dorazi  keshilli Bashkiak  375  po  po  po
191  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  376  po  po  po
192  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  377  po  po  po
193  K  20.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  378  po  po  po
194  K  21.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  379  po  po  po
195  K  21.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  380  po  po  po
196  K  21.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  381  po  po  po
197  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  382  po  po  po
198  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  383  po  po  po
199  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  384  po  po  po
200  K  22.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  385  po  po  po
201  K  23.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  386  po  po  po
202  K  23.09.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  387  po  po  po
 203  K  22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  388  po  po  po
 204  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  389  po  po  po
 205  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  390  po  po  po
 206  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  391  po  po  po
 207  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  392  po  po  po
 208  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  393  po  po  po
 209  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  394  po  po  po
 210  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  395  po  po  po
 211  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  396  po  po  po
 212  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  397  po  po  po
 213  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  398  po  po  po
 214  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  399  po  po  po
 215  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  400  po  po  po
 216  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  401  po  po  po
 217  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  402  po  po  po
 218  K    22.11.2022  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 403  po  po  po
 219  K 404
 220  K 405
 221  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 406  po  po  po
 222  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 407  po  po  po
 223  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  408  po  po  po
 224  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  409  po  po  po
 225  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 410  po  po  po
 226  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 411  po  po  po
 227  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  412  po  po  po
 228  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 413  po  po  po
 229  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 414  po  po  po
 230  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 415  po  po  po
 231  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  416  po  po  po
 232  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 417  po  po  po
 233  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 418  po  po  po
 234  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 419  po  po  po
 235  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak  420  po  po  po
 236  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 421  po  po  po
 237  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 422  po  po  po
 238  K  01.02.2023  Kerkese per ndihme financiare/Semundje  Dorazi  keshilli Bashkiak 423  po  po  po
 239  K  11.08.23  Kerkese per ndihme financiare   Dorazi    keshilli Bashkiak 424
 240  K  20.09.23  Kerkese per linje transporti   Dorazi    keshilli Bashkiak 425
 241  K  29.09.23  Kerkese per dhenie titull nderi   Dorazi    keshilli Bashkiak 426
 242  K  09.10.23   Kerkese per linje transporti   Dorazi   keshilli Bashkiak 427
 243  K  06.10.23   Kerkese per linje transporti   Dorazi   keshilli Bashkiak 428
 244  K  04.10.23   Kerkese per linje transporti   Dorazi   keshilli Bashkiak 429
 245  K  13.07.23  Kerkese per ndihme financiare   Dorazi   keshilli Bashkiak 430
 246  K  04.10.23  Ankese perzbatim te konsultimit publik   me poste  keshilli Bashkiak 431
 247  K  11.09.23  Kerkese per miratim tjetersimin e prones   Dorazi  keshilli Bashkiak 432
 248  K  04.08.23  kerkese per ndihme shendetesore   Dorazi  keshilli Bashkiak 433
 249  K  31.08.23  kerkese per ndihme shendetesore   Dorazi  keshilli Bashkiak 434
 250  K  31.08.23  kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 435
 251  K  04.09.23    kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 436
 252  K  29.09.23    kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak  437
 253  K  15.09.23    kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 438
 254  K   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 439
 255  K  02.10.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 440
 256  K  06.10.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 441
 257  K  05.10.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 442
 258  K  09.10.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 443
 259  K  11.09.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 444
 260  K  02.08.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak 445
 261  K  03.08.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak  446
 262  K  16.10.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi    keshilli Bashkiak  447
 263  K  20.10.23  kerkese per emertim rruge  Dorazi    keshilli Bashkiak  448
 264  K  10.11.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  449
 265  K  16.11.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  450
 266  K  24.10.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  451
 267  K  05.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  452
 268  K  11.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  453
 269  K  11.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  454
 270  K  11.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  455
 271  K  07.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  456
 272  K  21.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  457
 273  K  21.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  458
 274  K  14.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  459
 275  K  12.12.23   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  460
 276  K  11.01.24   Kerkese per dhenie titull nderi  Dorazi   keshilli Bashkiak  466
 277  K  11.01.24  kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  467
 278  K  18.01.24  kerkese per ndihme financiare ODA Dibrane  Dorazi   keshilli Bashkiak  468
 279  K  19.01.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  469
 280  K  22.01.24   kerkese per ndihme financiare shembje shtepie  Dorazi   keshilli Bashkiak  470
 281  K  25.01.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  471
 282  K  26.01.24  kerkese pershperblim  Dorazi   keshilli Bashkiak  472
 283  K  05.02.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  473
 284  K  05.02.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  474
 285  K  05.02.24   kerkese per informacion  Dorazi   keshilli Bashkiak  475
 286  K  01.02.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  476
 287  K  09.02.24   kerkese per informacion  Dorazi   keshilli Bashkiak  477
 288  K  15.02.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  478
 289  K  19.02.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  479
 290  K 28.02.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  480
 291  K 18.03.24   kerkese per emertim rruge  Dorazi   keshilli Bashkiak  481
 292  K  21.03.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  482
 293  K  27.03.24   kerkese per ndihme shendetesore  Dorazi   keshilli Bashkiak  483
 294  K  484
 295  K  485
 296  K  486
 297  K  487
 298  K  488
 299  K  489
 300  K  490
 301  K  491
 302  K  492
 303  K  493
 304  K  494
 305  K  495
 306  K  496
 307  K  497
 308  K  498
309  K  499
 310  K  500
311  K 501
312  K  502
313  K 503
314  K 504
 315  K  505
316  K 506
 317  K  507
318  K  508
319  K 509
320  K 510