Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

Ju lutem klikoni më poshtë për të shkarkuar modelelet e  kërkesës dhe peticionit.

 

  • Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, dhe
  • nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.
  • Drejtoni kërkesën tuaj, Sekretarit të Këshillit Bashkiak, ose Kryetarit të Këshillit në adresën e email, të bërë publike në faqen zyrtare të Bashkisë, seksioni i Këshillit Bashkiak, ose drejtpërdrejt në Zyrën e Sekretarit të Këshillit në ambientet e Bashkisë.
  • Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.