Regjistri i realizimit të procedurave të prokurimit publik, në faqen zyrtare të internetit: http://www.app.gov.al/regjistri-i-realizimeve/