SHËRBIMET QË OFRON DREJTORIA E PLANIFIKIMIT KONTROLLIT DHE ZHVILLIMIT TË TERRITORIT në lidhje me aplikimet për leje ndërtimi të tipeve të ndryshme:

Ndërhyrje që nuk kërkojnë pajisjen me një leje ndërtimi.

Në mbështetje të ligjit Nr.107/2014, Datë 31.07.2014, ‘‘Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit’’, i ndryshuar, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.408, Datë 13.05.2015  ‘‘Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe bazuar në nenin 6 të këtij vendimi ‘‘Ndërhyrje që nuk kërkojnë pajisjen me një leje ndërtimi’’ përfshin punimet e mëposhtme:

a) Ndërhyrje të mirëmbajtjes së zakonshme, që përfshijnë:

(i) ndërhyrje të jashtme për riparimin dhe zëvendësimin e rifiniturave të jashtme të ndërtesave, me kusht që të ruhen karakteristikat origjinale të tyre, si më poshtë vijon:

– rifreskimi i lyerjes, suvatimit dhe veshjes së fasadave me materiale që kanë karakteristika dhe ngjyra të njëjta me ato ekzistuese;

– pastrimi i fasadave.

– riparimi dhe zëvendësimi i dritareve dhe dyerve, qepenave dhe vitrinave (duke përfshirë përdorimin e materialeve të ndryshme), pa ndryshuar karakteristikat e tilla si, forma, ngjyra, dizajni dhe dimensionet e pjesëve të hapura dhe transparente.

-zëvendësimi i pjesshëm i mbulesës së çatisë, pa ndonjë ndryshim të formës, pjerrësisë dhe karakteristikave të veshjes.

– riparimi dhe zëvendësimi i ulluqeve e oxhakëve, edhe me materiale të ndryshme.

– riparimi i ballkoneve, tarracave dhe basamakëve apo barrierave mbrojtëse.

– vendosja e hekurave mbrojtës në dritare.

– vendosja e tendave të diellit dhe rrjetave kundër mushkonjave.

– sistemimi i oborreve.

– riparimi i rrethimeve ekzistuese.

(ii) ndërhyrje të brendshme.

– riparimi dhe rinovimi i dyshemeve.

– riparimi dhe restaurimi i suvasë, veshjeve dhe ngjyrave.

– riparimi dhe rinovimi i dyerve dhe dritareve, përfshirë vendosjen e xhamave të dyfishtë.

(iii) ndërhyrje në impiante higjeno-sanitare:

– veprat e riparimit dhe zëvendësimit të pajisjeve higjeno-sanitare dhe riparimet e impiantit.

 1. b) Punimet për eleminimin e barrierave arkitektonike dhe përshtatjen e ndërtesave për personat me aftësi të kufizuara.
 2. c) Lëvizjet e dheut që lidhen, në mënyrë të posaçme, me ushtrimin e veprimtarisë bujqësore ose blegtorale, përfshirë ndërhyrjet në impiante hidraulike bujqësore.

Bazuar në ligjin Nr.107/2014, Datë 31.07.2014, ‘‘Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.408, Datë 13.05.2015 ‘‘Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe bazuar në Neni 7, Punime që kryhen me deklaratë paraprake punimesh, përfshin punimet e mëposhtme:

Punime të jashtme:

– ndërhyrjet e mirëmbajtjes së zakonshme kur sjellin ndryshime të karakteristikave, formave dhe ngjyrave ekzistuese.

-vendosja e shtresave për rritjen e efiçiencës energjitike të ndërtesave ekzistuese.

Punime të brendshme, si:

-hapja dhe mbyllja e dyerve të brendshme

-krijimi, eliminimi ose ndryshimi i mureve ndarës (jombajtës) të brendshëm, i mjediseve për shërbime higjienike.

-realizimi i impianteve të reja higjieno-sanitare dhe të ngrohjes/ftohjes.

Punime të tjera, si:

-punimet për ndërtimin e rampave për përshtatjen e ndërtesave për personat me aftësi të kufizuara

-struktura që instalohen për nevoja të çastit dhe të përkohshme, pa themele, me materiale të çmontueshme, pa përdorur struktura beton-armeje, blloqe betoni, murature e soleta dhe që hiqen në çdo rast, brenda një afati kohor maksimal 6-mujor.

-vendosja e paneleve diellore, fotovoltaike, në shërbim të ndërtesave, në përputhje me rregulloren arkitektonike të qytetit dhe kufizimet që mund të rrjedhin nga legjislacioni për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike apo mjedisore.

-punime riparimi, zëvendësimi dhe mirëmbajtjeje të rrjeteve të infrastrukturës publike dhe komunikimeve elektronike, që nuk prekin sistemin konstruktiv të tyre, nuk ndryshojnë përdorimin dhe përmasat e infrastrukturës, si dhe kushtet e zhvillimit në zonën përreth.

-punime riparimi, mirëmbajtjeje dhe rehabilitimi të infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja.

-vendosja e tendave të diellit dhe pergolateve, në përputhje me ligjin që rregullon bashkë- pronësinë në ndërtesat e banimit dhe rregulloren arkitektonike të qytetit.

-ndërhyrjet me qëllim ruajtjen apo rritjen e eficiencës energjetike dhe akustike në një strukturë ekzistuese, që nuk prekin sistemin konstruktiv të ndërtesës (p.sh.: ndërhyrje në themele, mure mbajtëse, tra-kolonë.

-serra të çmontueshme, pa themele të vazhduara, në shërbim të aktiviteteve bujqësore; – vendosja e ashensorëve.

-vendosja e reklamave në fasadat e jashtme, për qëllime të promovimit të aktivitetit ekonomik privat. Vendosja e tyre rregullohet sipas rregullores specifike të secilit autoritet vendor të planifikimit, me përjashtim të vendosjes së reklamave jashtë territoreve urbane, ku përfshihen, por pa u kufizuar, rrugë interurbane, hekurudha, mjedise aeroportuale, pika doganore, të cilat rregullohen me akte të ministrive përgjegjëse.

Dokumentacioni për punime me deklaratë paraprake.

 1. Dokumentet që duhet të depozitojë personi i interesuar për njoftimin e deklaratës paraprake për kryerje punimesh, janë:
 2. a) Formulari i deklaratës, sipas kësaj rregulloreje dhe formatit të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve, dhe, sipas rastit.
 3. b) Dokumenti që vërteton pronësinë apo të drejtat e ligjshme të deklaruesit mbi pasurinë në të cilën kryhen punimet, në përputhje me legjislacionin në fuqi, përfshirë kontratë sipërmarrjeje/ porosie, leje legalizimi e të ngjashme.
 4. c) Projekti teknik i realizimit të punimeve, i firmosur nga projektues të licencuar.
 5. Dokumentet, sipas pikës 1 të këtij neni, janë dokumentet e vetme që duhet të paraqesë aplikuesi për kryerejn e punimeve.
 6. Në rastin kur punimet që kryhen me deklaratë paraprake për kryerje punimesh shtrihen në territorin e më shumë se një bashkie, aplikuesi do të paraqesë dokumentacionin përkatës pranë secilës bashki, për punimet që përfshihen brenda territorit administrativ të kompetencës.
 7. Brenda 5 ditëve pune nga dorëzimi i deklaratës paraprake për kryerje punimesh, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, autoriteti vendor përgjegjës kryen verifikimet e nevojshme dhe, në rast se konstaton mosrespektimin e kushteve dhe kërkesave ligjore që rregullojnë deklaratën paraprake të punimeve, e kundërshton atë me vendim të arsyetuar.
 8. Në mungesë përgjigjeje nga autoriteti vendor përgjegjës, brenda afatit 5-ditor, sipas pikës 3 të këtij neni, konfirmimi konsiderohet i dhënë në heshtje dhe sistemi gjeneron aktin përkatës e njofton deklaruesin për mundësinë e fillimit të punimeve.

Bazuar në ligjin Nr.107/2014, Datë 31.07.2014, ‘‘Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.408, Datë 13.05.2015 ‘‘Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe bazuar në Neni 9, Leja e zhvillimit.

Dokumentacioni për pajisjen me leje zhvillimi.

 1. Dokumentet e vetme që duhet të paraqesë pronari ose zhvilluesi për t‟u pajisur me leje zhvillimi janë:
 2. a) kërkesa për leje, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në këtë rregullore dhe në sistemin elektronik të lejeve.
 3. b) prokura ose autorizimi, në emër të personit fizik apo juridik, në rast se kërkesa paraqitet nga një përfaqësues i pronarit ose zhvilluesit.
 4. c) dokument që vërteton të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në zhvillim dhe, nëse ka, kopje të marrëveshjeve për pronën.

ç) planin e rilevimit të pronës, në shkallë 1:500, nga topograf i licencuar;

 1. d) projektidenë arkitektonike të zhvillimit.
 2. dh) kopje të licencës së topografit dhe projektuesit, sipas shkronjave “ç” dh “d”;
 3. e) mandatpagesën e tarifës së aplikimit, nëse parashikohet.
 4. Në rastin e kërkesës për leje zhvillimi në Këshillin Kombëtar të Territorit, kërkuesi duhet, në çdo rast, të dorëzojë edhe studimin e fizibilitetit përkatës.

Dokumenti i lejes së zhvillimit i paraprin lëshimit të lejes së ndërtimit për ndërtime të reja.

 1. a) përdorimin e tokës dhe strukturat e lejueshme.
 2. b) intensitetin e ndërtimit.
 3. c) koeficientin e shfrytëzimit të tokës për ndërtim.

ç) lartësinë maksimale në metra.

 1. d) distancat.
 2. dh) gjelbërimin publik.
 3. e) parkimin.

ë) fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese (genplani i azhurnuar).

 1. f) informacion rreth kufizimeve apo kushtëzimeve të veçanta në pronën përkatëse.
 2. g) hartën e infrastrukturës inxhinierike në zone.
 3. gj) projektidenë arkitektonike të zhvillimit.

Bazuar në ligjin Nr.107/2014, Datë 31.07.2014, ‘‘Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.408, Datë 13.05.2015  ‘‘Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe bazuar në Nenin 11 , Punime për të cilat kërkohet pajisja me leje ndërtimi.

 1. Punimet për të cilat kërkohet pajisja me leje ndërtimi, sipas nenit 39 të Ligjit, janë ato që:
 2. a) rezultojnë në krijimin e ndërtimeve e reja, përfshirë ato të përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara në këtë rregullore;
 3. b) rezultojnë në rikonstruksion, riparim dhe restaurim që çojnë në krijimin e një strukture tërësisht, ose pjesërisht të ndryshme nga ajo e mëparshme dhe që kanë si pasojë shtimin e njësive dhe/ose ndryshimin e vëllimit ndërtimor, sipërfaqes së ndërtimit, pamjes së jashtme të objektit, të përdorimit, ose të sistemit konstruktiv.
 4. c) realizojnë mirëmbajtje të jashtëzakonshme sipas kësaj rregulloreje, të shoqëruar me ndryshime të sistemit konstruktiv të objektit.

ç) kanë si pasojë prishjen e objekteve, në rast se prishja nuk shoqërohet me ndërtim të ri. Nëse prishja shoqërohet me ndërtim të ri, leja për prishje është pjesë e lejes së ndërtimit dhe shënohet në kushtet e dokumentit të lejes.

Dokumentacioni për pajisjen me leje ndërtimi.

 1. Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi për t‟u pajisur me leje ndërtimi janë:
 2. a) Kërkesa për leje ndërtimi, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve.
 3. b) Dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të pronës/ave që marrin pjesë në një zhvillim, përfshirë marrëveshjet nëpërmjet pronarëve dhe zhvilluesit ose/dhe palëve të treat.
 4. c) Plani i vendosjes së ndërtimit mbi fragmentin e hartës në gjendjen ekzistuese.

ç) Projekti i ndërtimit dhe relacioni përkatës në format PDF, të nënshkruar elektronikisht, si dhe në format PDF, sa i përket projektit arkitektonik.

 1. d) Grafiku paraprak i punimeve dhe afati i dorëzimit të objekteve, sipas fazave të zbatimit.
 2. dh) Preventivi;
 3. e) Deklarata e projektuesit të licencuar, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve të ndërtimit, nëpërmjet së cilës konfirmohet përputhshmëria e projektit me lejen e zhvillimit, dokumentet e planifikimit e kontrollit të zhvillimit, në fuqi, dhe me legjislacionin që rregullon veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, përfshirë dispozitat antisizmike, të sigurisë, mbrojtjes nga zjarri dhe higjieno-sanitare.

ë) Lejet, licencat, autorizimet apo aktet e miratimit, të nevojshme për ushtrimin e aktivitetit, në zbatim të legjislacionit të posaçëm për lejet, licencat dhe autorizimet, në rastet kur është e nevojshme që ato të paraqiten përpara marrjes së lejes së ndërtimit.

 1. f) Mandatpagesën/at e tarifës/ave të aplikimit, në rast se parashikohet.
 2. g) Kopje e policës së sigurimit të projektuesve, për mbulimin e përgjegjësive profesionale.
 3. h) kopje e lejes së zhvillimit, kur është e nevojshme pajisja paraprakisht me të, sipas nenit 9.

1/1.Projekti i ndërtimit hartohet konform kushteve të përcaktuara në lejen e zhvillimit/dokumentet e planifikimit dhe në bazë të tij lëshohet leja e ndërtimit. Në varësi të llojit të ndërtimit, projekti përmban:

 1. i) projektin arkitektonik, përfshirë eliminimin e barrierave arkitektonike, në rastet kur është e detyrueshme me ligj.
 2. ii) projektin konstruktiv.

iii) projektet e instalimeve hidrosanitare, elektrike dhe të ngrohje-ftohjes.

 1. iv) projektin për mbrojtjen nga zjarri, në rastet kur është e detyrueshme me ligj.
 2. v) projektin e efxciencës energjetike, në rastet kur është e detyrueshme me ligj.

1/2. Për prishjen e objekteve, në rast se prishja nuk shoqërohet me ndërtim të ri, kërkuesi duhet të paraqesë kërkesë të veçantë. Dokumentet që duhet të dorëzojë aplikuesi për t’u pajisur me leje për prishje ndërtimi janë, si më poshtë vijon:

 1. a) Kërkesa për leje ndërtimi, sipas formatit të aplikimit, të përcaktuar në sistemin elektronik të lejeve;
 2. b) Dokumente që vërtetojnë të drejtat pasurore të kërkuesit mbi objektit që kërkohet të prishet.
 3. c) Raporti teknik i ekspertëve për gjendjen fizike dhe ndërtimore të objektit që do të prishet.

ç) Mandatpagesën/at e tarifës/ave të aplikimit, nëse parashikohet.

1/3. Për ndërtime të reja apo shtesa, me sipërfaqe të përgjithshme deri në 250 m2, nuk janë të detyrueshme projektet e instalimeve, polica e sigurimit për mbulimin e përgjegjësisë profesionale, si dhe mbikëqyrja dhe kolaudimi i punimeve, me kushtin që zbatuesi të dorëzojë një deklaratë noteriale, me të cilën të konfirmojë, nën përgjegjësinë e tij të plotë civile dhe penale, se objekti është ndërtuar në përputhje me lejen e ndërtimit dhe projektin përkatës.

 1. Autoritetet përgjegjëse kanë detyrimin që të botojnë, në faqen zyrtare të institucionit, listën e plotë të dokumenteve që kërkohen për t‟u pajisur me leje ndërtimi.

1/4. Për lejet e ndërtimit të infrastrukturës, projekti teknik i ndërtimit duhet të përmbajë vetëm projektin teknik të zbatimit, sipas fushës përkatëse.

4.Kërkesa për leje ndërtimi, dokumentacioni shoqërues dhe dokumenti i lejes duhet të përdorin terminologji ose kuptime termash të parashikuara nga legjislacioni në fuqi dhe terminologjia, për aq sa nuk parashikohet ndryshe në dispozitat ligjore në fuqi, duhet të jetë në gjuhën shqipe.

Përmbajtja e lejes së ndërtimit.

 1. Dokumenti i lejes së ndërtimit përmban informacion mbi:
 2. a) autoriteti përgjegjës që lëshon aktin dhe identiteti i zyrtarit që përfaqëson autoritetin;
 3. b) data dhe numri i lejes së ndërtimit, që korrespondon me numrin e praktikës në Regjistër;
 4. c) data dhe numri i vendimit të Kryetarit për miratimin e lejes.

ç) afati i fillimit dhe i përfundimit të punimeve.

 1. d) të dhënat identifikuese të pronarit të tokës.
 2. dh) adresa dhe kufijtë e pasurisë.
 3. e) të dhënat identifikuese të zhvilluesit.

ë) përshkrimi i ndërtimit të miratuar dhe kushtet e zhvillimit.

Bazuar në ligjin Nr.107/2014, Datë 31.07.2014, ‘‘Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.408, Datë 13.05.2015 ‘‘Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe bazuar në Neni 12 , Ndryshimi i aktiviteteve/funksioneve.

 1. Leja për ndryshimin e aktiviteteve dhe funksioneve të njësisë individuale, Autoriteti i zhvillimit me kusht mosndryshimin e sistemit konstruktiv, në bazë të përputhshmërisë me kategoritë dhe nënkategoritë e përdorimit të tokës të përcaktuara nga PPV-ja ose PDV-ja.
 2. Në mungesë të PPV-së ose PDV-së, ndryshimi i aktiviteteve dhe funksioneve duhet të bëhet në përputhje me kategoritë dhe nënkategoritë e përdorimit ekzistues të tokës.

Bazuar në ligjin Nr.107/2014, Datë 31.07.2014, ‘‘Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit ‘‘, i ndryshuar, si dhe Vendimi i Këshillit të Ministrave Nr.408, Datë 13.05.2015  ‘‘Për Miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit‘‘, i ndryshuar, si dhe bazuar në Neni 27, Çertifikata e përdorimit.

 1. Në përfundim të procesit të zhvillimit aplikuesi paraqet kërkesën për t’u pajisur me certifikatë përdorimi, së bashku me procesverbalin e kolaudimit dhe dokumentacionin shoqërues, përfshirë deklaratën teknike se objekti është ndërtuar në përputhje me projektin dhe kushtet teknike në fuqi, pranë autoritetit të zhvillimit.

Ndryshimi i sipërfaqes ndërtimore të përgjithshme, që konstatohet në përfundim të punimeve të ndërtimit të një objekti të ri, nuk konsiderohet shkelje, por marzh gabimi, në rast se nuk tejkalon masën 1% të sipërfaqes ndërtimore të përgjithshme të lejuar me lejen e ndërtimit, me kusht që ndërtimi të jetë në përputhje me kushtet e tjera urbane të zhvillimit.

SHËRBIMET QË OFRON SEKTORI I ADMINISTRIMIT TË PRONAVE DHE STREHIMIT.

 1. Paisjen me Aktin e Marjes së Tokës në Pronësi për përdoruesit faktik të tokës bujqësore

Dokumentet:

Përdoruesit faktikë të tokës bujqësore të ish-kooperativës bujqësore, të cilët nuk janë pajisur me AMTP, paraqesin në bashki, brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij vendimi:

 1. a)kërkesën për t’u pajisur me AMTP, për tokën që përdorin faktikisht, në të cilën përcaktohen numri kadastral i ngastrës ose emërtimi popullor, sipërfaqja e saj dhe kufitarët;
 2. b)  planvendosja e secilës ngastër që kanë në përdorim, të përgatitur nga një subjekt i licencuar, sipas kërkesave të sistemit të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, ku të pasqyrohen sipërfaqja, kufijtë e saj dhe kufitarët;
 3. c)certifikatën e gjendjes familjare, të lëshuar nga zyra e gjendjes civile, e komunës dhe/ose bashkisë, ku të pasqyrohet numri i frymëve të familjes përfituese ose individit, në favor të të cilit do të lëshohet akti i ri i marrjes së tokës në pronësi, sipas gjendjes më 1 gusht 1991;

ç) dokumentacionin që vërteton se është përfitues si rezultat i lëvizjes nga qendrat e tyre të banimit, me vendime të veçanta të Këshillit të Ministrave.

 1. Privatizimi i banesave apo objekteve të kthyera në fond banese bëhet bazuar në sipërfaqet e banimit, të përcaktuara për normat e strehimit. Çdo sipërfaqe e përfituar mbi atë të normave të strehimit do të llogaritet me çmim tregu. Këtu përfshihen:
 2. a) banesat, që kanë qenë subjekt i ligjit nr. 7652, datë 23.12.1992, “Për privatizimin e banesave shtetërore”, si dhe i ligjit nr. 9321, datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe të ndërmarrjeve shtetërore”, të cilat nuk janë regjistruar në ZVRPP;
 3. b) objektet që kanë mbetur të lira nga ristrukturimi i Forcave të Armatosura. Përjashtimisht për ushtarakët dhe ish-ushtarakët e Forcave të Armatosura.
 4. Aplikimet për kredi të butë, kriteret dhe dokumentet:
 5. Formulari i Strehimit i plotësuar pranë njësisë administrative në të cilën aplikanti ka vendbanimin.
  2. Certifikata e lindjes e aplikantit dhe certifikata e gjendjes familjare.
  3. Vërtetimi i vendbanimit në bashkinë ku kërkohet vendstrehimi ose leje banimi për familjet që kanë lëvizur nga zona të tjera të vendit.
  4. Vërtetimi i të ardhurave neto të familjes/individit.
  5. Dokumenti përkatës nga punëdhënësi(vërtetim punësimi), për detyrën dhe të ardhurat e aplikantit dhe të personave të tjerë të familjes që janë në marrëdhënie pune.
  6. Dokumenti nga organet tatimore dhe nga sigurimet shoqërore për derdhjen e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për të gjithë anëtarët e punësuar në familje.
  7. Vërtetimi nga zyra e ndihmës dhe përkujdesjes pranë njësive të qeverisjes vendore për anëtarë, të përfshirë në programin e ndihmës ekonomike dhe të pagesës për personat me aftësi të kufizuar.
  8. Vërtetimi nga zyra e punës e njësisë vendore përkatëse për personat e përfshirë në programin e pagesës së papunësisë.
  9. Vërtetimi nga organet e sigurimeve shoqërore për personat në pension.
  10. Dokumenti zyrtar i celebrimit dhe certifikatat personale, për efekt të llogaritjes së moshës, për çiftet e reja.
  11. Vërtetimi nga ZRPP se familja apo ndonjë anëtar i saj nuk disponojnë në pronësi banesë a ndonjë mjedis që mund të përdoret si e tillë.
  12. Vërtetimi nga ZRPP për sipërfaqen e pronës që zotëron familja apo ndonjë anëtar i saj, kur banesa është me sipërfaqe nën normat në fuqi për strehim.
  13. Vërtetimi nga ZRPP të origjinës se nuk figuron e regjistruar asnjë pronë, e cila mund të përdoret edhe për strehim, për familjet që kanë ndryshuar vendbanim për efekt punësimi, për të gjithë anëtarët e familjes.
  14. Vendimi i Gjykatës, që i lë në ngarkim fëmijën ose fëmijët për çiftet e divorcuara, shoqëruar me vërtetimin nga zyra e përmbarimit për masën e pensionit që përfitojnë për fëmijët.
  15. Vërtetimi përkatës nga institucioni ku ka qenë i strehuar dhe librezën e jetimit, dhënë nga institucioni shtetëror i autorizuar, për individët me statusin e jetimit.
  16. Vërtetimi nga Komisioni Mjekësor për përcaktimin e Aftësisë së Kufizuar, për individë me aftësi të kufizuar.
  17. Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për personat që kanë statusin “emigrant”, “punëtor emigrant” dhe azilkërkues.
  18. Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse shtetërore për familjet e punonjësve të rënë në detyrë, që u përkasin Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Policisë së Burgjeve etj.
  19. Dokumenti i lëshuar nga institucionet përkatëse për viktimat e dhunës në familje. Urdhri i Mbrojtjes i lëshuar nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor, seksioni familjar (fotokopje e njehsuar me origjinalin). Vërtetim nga strukturat e shërbimit social, qendrave sociale dhe rehabilitimit për viktimat e dhunës pranë njësive të qeverisjes vendore.
  20. Deklaratë noteriale që lëshohet nga kryefamiljari që shprehet se është dakord që kredia të lëvrohet për aplikantin që rezulton i përfshirë në Formularin e Strehimit.

SHËRBIMET QË OFRON SEKTORI I KUJDESIT SOCIAL

Kush mund te përfitojë Ndihmë Ekonomike?
• Familjet pa të ardhura ose me të ardhura të pamjaftueshme;

 • Jetimët të cilët nuk janë në institucione;
 • Prindërit e fëmijëve të lindur trinjakë e më shumë njëherësh, që u përkasin familjeve në nevojë;
 • Viktimat e trafikimit, pas daljes nga institucionet e përkujdesjes shoqërore deri në çastin e punësimit të tyre;
  • Viktimat e dhunës në marrëdhënie familjare, për periudhën e vlefshmërisë së urdhrit të mbrojtjes ose të urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes.
  • Fëmijë të vendosur në shërbimin e kujdestarisë

Ku aplikohet për Ndihmë Ekonomike?
Familjet pa të ardhura dhe me të ardhura të pamjaftueshme dhe kategoritë e tjera të cilat plotësojnë kriteret dhe dokumentacionin  mund të aplikojnë për përfitimin e ndihmës ekonomike pranë njësisë vendore ku kanë vendbanimin.

Kur aplikohet për ndihmën ekonomike?
Për të përfituar ndihmë ekonomike kryefamiljari, së bashku me bashkëshorten nga data 1-10 të çdo muaji paraqiten pranë administratorit shoqëror të seksioneve të ndihmës dhe shërbimeve shoqërore në bashki/njësitë për të aplikuar për ndihmë ekonomike si familje në nevojë me kopjen e kartës së identitetit të aplikantit dhe kopje të kartave të identitetit të anëtarëve të tjerë të familjes që kanë karta identiteti (për fëmijët çertifikata) dhe dokumente të tjera të përcaktuara në aktet nënligjore.

Si aplikohet?
Administratori, në prani të kryefamiljarit, bashkëshortes apo individëve plotëson on-line në sistem aplikimin për ndihmë ekonomike të cilët përmbledhin informacionin për: demografinë e familjes, arsimin dhe punësimin; llojin e banesës; pasuritë/asetet shtëpiake; të ardhurat nga programet e mbrojtjes sociale. Është me shumë rëndësi që informacioni të jetë i saktë, pasi në rast të kundërt penalizohen familjet për deklarim të rremë.
Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social dërgon Vendimin  final së bashku me listën e familjeve fituese me masën e përfitimit dhe familjet jopërfituese me  arsyet përkatëse kryetarit të njësisë vendore për të njoftuar  të gjithë aplikantët dhe për të bërë ekzekutimin e pagesës.

Për të gjitha familjet përfituese është e detyrueshme paraqitja çdo 3 (tre) muaj tek zyra e administratorit  shoqëror i cili  plotëson deklaratën social-ekonomike  dhe e hedh në sistem si dhe  verifikon gjendjen shoqërore dhe ekonomike të familjeve në nevojë, kur futen për herë të parë në skemë, si dhe dy herë në vit të gjitha familjet që përfitojnë ndihmë ekonomike.

Mosparaqitja një herë në 3 muaj dhe moslejimi i verifikimit social –ekonomik në familje largon familjen nga skema e ndihmës ekonomike.

Ku dhe si ankimohet vendimi?
Familjet të cilat janë refuzuar se nuk kanë marrë pikët e mjaftueshme kanë të drejtën e riaplikimit në muajt pasardhës dhe gjithashtu ruajnë të drejtën e ankimimit në lidhje me vendimin e marrë.
Ankimimi bëhet  me shkrim fillimisht pranë njësisë vendore, e cila është e detyruar të kthejë përgjigje brenda 7 ditëve kalendarike nga marrja e ankesës.
Pas ezaurimit të ankimimit te njësia vendore, ka të drejtë të ankimojë  te Drejtoria Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe në gjykatë.
Për familjet aplikuese, të cilat nuk janë shpallur përfituese nga sistemi i pikëzimit, bazuar në vlerësimin social-ekonomik, të kryer nga administratori shoqëror, Këshilli Bashkiak ka të drejtë të miratojë dhënien e ndihmës ekonomike nga fondi i kushtëzuar për bllok-ndihmën ekonomike deri në 6% dhe/ose me fonde të buxhetit vendor.
Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Vendim Nr. 955, datë 7.12.2016 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave, dokumentacionit dhe masës së  përfitimit të ndihmës ekonomike”.

Kriteret, procedurat dhe dokumentacioni për përfitimin e pagesës  të aftësisë së kufizuar, si dhe të kujdestarëve të tyre.
Kërkesa dhe dokumentacioni për të përfituar pagesë për personat me aftësi të kufizuar paraqiten tek administratori shoqeror në njësitë e qeverisjes vendore.

Kush mund të përfitojë pagesë për aftësinë e kufizuar?
1. Personat me aftësi të kufizuar, të cilët deklarohen të paaftë për punë me vendim të Komisionit Mjekësorë të Caktimit  të Aftësisë për Punë (KMCAP).

 1. Paraplegjikët dhe tetraplegjikët, të cilët deklarohen, me vendim të Komisionit Mjekësor të  Caktimit  të Aftësisë për Punë (KMCAP), se janë bërë të tillë pavarësisht nga shkaku dhe mosha.
 2. Personat, të cilët janë deklaruar invalidë pune, me  vendim të Komisionit Mjekësor të  Caktimit  të Aftësisë për Punë (KMCAP).
 3. Personat me mungesë të plotë ose të pjesshëm shikimi, të lindur ose të fituar, të cilët sipas kritereve mjekësore janë të paaftë për punë në kushte normale.

Pagesa për personat me aftësi të kufizuar jepet në formën e një kësti mujor, në lekë. Masa e pagesës për këta individë  dhe për kujdestarët e tyre përcaktohet me vendim të Këshillit të Ministrave.

Aplikuesi, të cilit i refuzohet kërkesa për përfitim të pagesës për aftësinë e kufizuar, kanë të drejtë për apelim në gjykatë.

Për përfitim  të pagesës së aftësisë ndryshe, paraplegjik dhe tetraplegjik
1. Çertifikatë famijare e personit me aftësi të kufizuar (shkarkohet nga sistemi e-albania)

 1. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç
 2. Fotokopje e kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
 3. Vendimin e mëparshëm të KMCAP-së, i cili verteton shkallën e aftësisë së kufizuar të personit
 4. Fletë drejtimi për KEMP, kur personi komisionohet për herë të parë.
  6. Epikriza përcjellëse sa herë rikomisionohet
  7. Kopje e noteruar e librezës për personat para dhe tetraplegjik

Kujdestari i personit me aftësi të kufizuar, para dhe tetraplegjik duhet të paraqesë këto dokumenta:

 1. Fotokopje e kartës së identitetit të personit kujdestar
  2. Deklaratë/vendim gjyqësor për kujdestarin e zgjedhur nga personi me aftësi të kufizuar ose familja
 2. Raport mjeko ligjor që vërteton që kujdestari është i aftë fizikisht dhe mendërisht

Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligj nr. 8626, datë 22.06.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik”; VKM Nr.618, datë 07.09.2006, “Për përcaktimin e kritereve të dokumentacionit dhe masës së përfitimit të pagesës për personat me aftësi të kufizuar”, i ndryshuar.

Për përfitim të pagesës së aftësisë ndryshe , verbëri

 1. Kërkesë për trajtim
  2. Çertifikatë personale me fotografi për personat nën moshën 16 vjeç, fotokopje të kartës së identitetit për personat mbi moshën 16 vjeç
  3. Çertifikatë familjare (shkarkohet nga sistemi e-albania)
  4. Kopje e noteruar e librezës së verbërisë
  5. Vendimi nga KMCV ku është përcaktuar: shkalla e paaftësisë, përqindja e shikimit dhe nevoja për kujdestar

Kujdestari i të verbërit duhet të paraqesë këto dokumenta:
1. Deklaratë për kujdestarin e zgjedhur nga personi i verbër ose nga familja
2. Raport mjeko ligjor që verteton aftësinë e kujdestarit për punë
3. Çertifikatë familjare e personit kujdestar kur nuk është anëtarë i familjes (shkarkohet nga sistemi e-albania)
4. Fotokopje e kartës së identitetit e noteruar kur personi kujdestar nuk është anëtar i familjes
Personat me aftesi te kufizuara, të cilët ndjekin shkollën e mesme apo shkollën e lartë, me apo pa shkëputje nga puna, përveç; dokumentacionit të sipër përmendur, duhet të paraqesin edhe dokumentet e mëposhtme:
a) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës, ku të shënohen emri i personit, që ndjek shkollen; lloji i arsimit që ndjek, ku përcaktohet, nëse është cikël shkollor normal ose i përsëritur; vitin shkollor.
b) Vërtetimin e nënshkruar nga titullari dhe sekretari i shkollës për frekuentimin e shkollës nga personi përfitues (çdo tre muaj);
c) Kopjen e noterizuar të dëftesës shkollore të çdo viti dhe kopjen e noterizuar të diplomës në mbarim të shkollës së mesme apo të lartë, si dhe kopje të dëshmive të kurseve të kualifikimit
ç) Vërtetimin se ka shlyer detyrimet për çdo sezon, për shkollën e lartë, pa shkëputje nga puna.
Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji Nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit”; VKM nr.277, datë 13.06.1997 “Për përfitimet nga statusi i të verbërit”, i ndryshuar.

Për përfitim të pagesës së shtesës së invaliditetit të punës
1. Kërkesë për trajtim

 1. Çertifikatë familjare
  3. Fotokopje e kartës identitetit
 2. Kopje e librezës së invaliditetit
 3. Vërtetimi i KMCAP-së, me vulën e njomë ku të jetë përcaktuar grupi i invaliditetit.

Shënim: Baza ligjore, Ligj nr.9355, datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore”, i ndryshuar; Ligji Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit”; VKM nr.869 datë 18.06.2008, “Për zbatimin e Ligjit Nr.7889, datë 14.12.1994, “Statusi i invalidit”.
Të drejtën e përfitimit të shtesës mujore e kanë të gjithë invalidët e punës që marrin aktualisht pension invaliditeti; të gjithë ato persona që kanë qenë invalid pune deri në momentin e mbushjes së moshës për pension dhe që kanë dalë në pension pleqërie; të gjithë ato invalid që janë deklaruar invalid përgjithmonë.

SHËRBIMET QË OFRON SEKTORI I TRANSPORTIT

 1. Organizimi i Transportit Publik, Vendparkimet, Transportin nxenës-mësues.
 2. Dhënia e Liçencave për Transport Udhëtarësh rrethqytetase (brënda njësive administrative).
 3. Dhënia e Liçencave për Transport Udhëtarësh rrethqytetase dhe brënda Qarkut.
 4. Dhënia e Liçencave për Transport Udhëtarësh me Taksi.
 5. Dhënia e Liçencave për Transport Mallrash me Qera dhe të tretë.
 6. Dhënia e Autorizimeve të përkohshme për lëvizje të Transportit të udhëtarëve dhe mallrave.

VËRTETIME TË NDRYSHME
1. Vërtetim që trajtohet/nuk trajtohet me ndihmë ekonomike.
2. Vërtetim që trajtohet me pagesë për aftësi ndryshe.
3. Vërtetim për trajtimin me pagesën e shtetsës së invaliditetit.
4. Vërtetim që trajtohet me pagesë verbërie.
5. Vërtetim që trajtohet me pagesë për paraplegjikë, tetraplegjikë.
6. Vërtetim kujdestarie.
7. Vërtetim banimi.
8. Vërtetim për përfitim tokë bujqësore sipas ligjit nr.7501.
9. Vërtetim për ushtrim aktiviteti bujqësor dhe blektoral.