Kontratat publike

Për kontratat, bazuar në VKM Nr.914, datë 29.12.2014 “PËR MIRATIMIN E RREGULLAVE TË PROKURIMIT PUBLIK”, Neni 25 “Njoftimi i kontratës së lidhur” dhe   Neni 71 “Publikimi i njoftimit të kontratës së nënshkruar”, autoriteti jonë kontraktor dërgon për publikim njoftimin e kontratës së nënshkruar në faqen e internetit të APP-së dhe Buletinin e Njoftimeve Publike http://www.app.gov.al/.

Kontratat Publike 2021

Kontratat Publike 2022

Kontratat Publike 2023