E drejta e ankesës dhe vërejtjes në lidhje me shërbimet

Ankesa për shërbimet publike bëhet:

-Me shkrim dhe dërgohet dorazi në Zyrën e Informacionit pranë bashkisë.

-Me postë në adresën: Bashkia Dibër, Bulevardi “Elez Isufi”, Peshkopi.

-Me postë elektronike në adresën: bashkiadiber@gmail.com.

Formular ankese