REGJISTRI I PROJEKT AKTEVE PER KONSULTIM PUBLIK, TE KESHILLIT BASHKIAK

Nr. rendor “Emërtimi i P/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

Nr. i p/Aktit “Data e p/Aktit
(d/m/v)”
Tipi i p/Aktit
“Vendim apo,
Urdhër
Udhëzim
Strategji
Plan
Rregullore
Rezolutë
Marrëveshje
Kontratë”
Fusha e Veprimtarisë së p/Aktit
“Shërbimet Publike
Shërbimet Sociale
Infrastruktura
Arsimi
Zhvillimi Ekonomik
Kultura
Siguria Publike
Mjedisi
Sporti, Çlodhja
Shërbimet e brendshme
Integrimi Europian & Bashkëpunimi
Tjetër….”
“Relacioni Shpjegues

(lidhja për shkarkim)”
Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”
“Shtojcat

(lidhja për shkarkim) ”

Dokumentet që Shoqërojnë p/Aktin

Hartuesi i p/Aktit

“Kryetari i Bashkisë
Komisioni i Këshillit
Këshilltar Bashkiak
Qytetarët
Biznesi
Shoqatë/ Organizatë e SHC
Tjetër”

 1  PBA             2022-2024  1  01.09.2021  Dokument Financiar  Financiare  Realacioni  Instrumenti  Kryetari i Bashkisë  ( Zyra e Financës)
 2  Tarifa e kopshteve  2  28.09.2022  Dokument Financiar-Arsim  Financiare-Arsim  Relacioni  ska  Kryetari i Bashkisë  ( Zyra e Financës)
 3 Rishikim i planit të përgjithshëm vendor  3  01.10.2022 Dokument Strategjik i zhvillimit të Bashkisë  Infrastrukturë Zhvillim Ekonomik  Relacioni  ska    Kryetari i Bashkisë  ( Zyra e Urbanistikës)
 4  Konsultim per projekt buxhetin dhe PBA 2023-2025  4  15.10.2022  Dokument Financiar  Financiare  Relacion  Ska  Kryetari Bashkise (Zyra e financës)
 5 Sondazh per mbledhjen e prioriteteve te publikut  5  01.02.2023  Per hartim dokumenti financiar  Financat Vendore  

Link sondazh

 Link sondazh  Bashkia Diber
 6  Projekt vendim per PBA 2024-2026, dhe projekt buxheti 2024  6  01.09.2023  Dokument financiar  Financiare  Relacion  Ska  Bashkia Diber

 

“Njoftimi për
Konsultimin Publik të p/Aktit(lidhja për shkarkim)”
“Data e Publikimit të p/Aktit për
Konsultim Publik(d/m/v) “
“Data e Mbylljes së Konsultimit Publik të p/Aktit

(d/m/v)”

“Kohëzgjatja e Konsultimit Publik të p/Aktit

(Ditë)”

“Plani i Konsultimit Publik të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

“Metoda e Konsultimit Publik të p/Aktit

(online- uebfaqe e KB, takime publike, takime me ekspertë, Tjeter) “

“Mbajtja e Seancës Dëgjimore nga KB, për p/Aktit

Data
(d/m/v)”

“Ankimim për Procesin e Njoftimit dhe Këshillimit Publik të p/Aktit

PO / JO”

“Raporti për Rezultatet e Konsultimit të p/Aktit

(lidhja për shkarkim)”

http://dibra.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/Diber-Kalendari-i-konsultimit-publik-tetor-2022.docx  15.11.2022  30.11.2022  15 dite  http://dibra.gov.al/wp-content/uploads/2022/12/Diber-Kalendari-i-konsultimit-publik-tetor-2022.docx  Takim Publik  22.12.2022  ska
 Link sondazh  01.02.2023  10.03.2023  40 dite  Link sondazh  sondazh ne te gjithe territorin e bashkise Diber  27.03.2023  ska
Link   20.10.2023  20.12.2023  60 dite  Plani Konsultimit  Takim publik

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]