Procedura e marrjes dhe shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

Në mbështjetje të nenit 15, të ligjit nr.146/2014 “Për njoftimin dhe konsultimin publik”, palëve
të interesuara për të marrë pjesë në konsultimin publik, u jepet kohë e arsyeshme për të dhënë
komentet dhe rekomandimet e tyre:

•brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për proçesin e njoftimit paraprak
•brenda 20 ditëve pune nga data e njoftimit për proçesin e njoftimit e të konsultimit publik
•për akte veçanërisht komplekse ose të rëndësishme, sipas vendimit të organit publik, afati për
dërgimin e komenteve mund të zgjatet deri në 40 ditë pune nga data e njoftimit.