Projekt-vendim për dhënien e ndihmës ekonomike 6% Mars 2023
Projekt-vendim për miratimin e programit të punës për pyjet dhe zjarret
rend dite 26.05.23
projekt-vendim 6% muaji Prill
projekt-vendim per nje ndryshim ne subvencionimin e qerase
projekt-vendim per shtese fondi per funksionet specifike
rend dite 12.07.2023
Projekt-vendim 6% muaji Maj 2023
P-vendim 6% Gusht 2023
P-vendim miratim fakti 6-mujor financa , shtator 2023
P-vendim per kalimin ne pronesi te 5 pasurive ne invetarin e Bashkise, shtator 2023
P-vendim per miratimin e faktit 8 mujor taksat,shtator 2023
p-vendim per lidhjen e kontrates egzistuese Kisi Bio Energy,Dhjetor 2023
p-vendim 6% dhjetor 23, Janar 2024
p-vendim per fondin rezerve, Janar 2024
p-vendim per kriteret e familjeve 6%,Janar 2024
p-vendim per miratimin e bonusit te qerase,Janar 2024
p-vendim per miratimin e lirimit te hapsirave publike,Janar 2024
p-vendim per miratimn e nivelit te qerave,Janar 2024
p-vendim per ndihme financiar Agim Toska,Janar 2024
Kerkese doreheqje Shukri Shehu,Shkurt 2024
p-vendim 6% janar 2024,Shkurt 2024
p-vendim emergjenca Sejdi Demallari,Shkurt 2024
p-vendim kalendari per programin buxhetor,Shkurt 2024
P-vendim Lirimi i hapsirave Publike NJA Maqellare.Shkurt 2024
p-vendim Nxjerrje jasht perdorimi te Aktiveve,Shkurt 2024
p-vendim per miratimin iniciatives me Uniceff,Shkurt 2024
p-vendim 6% muaji Shkurt , Prill 2024
p-vendim pba 2025-2027,Prill 2024
p-vendim per alokim fond vleresimin e nx.dhe mesuesit, Prill 2024
p-vendim per ndryshim ne zerin e rikonstruksion i shkolles Selim Alliu, Prill 2024
p-vendim per perdorim fondi rezerve gjimnazi Fiqiri Dine, Prill 2024
p-vendim per programin e transparences, Prill 2024
Projekt vendim Plani permiresimit te sherbimit per arsimin parashkollor , Maj 2024
Projekt vendim per dhenien e ndihmes ekonomike 6% mars ,Maj 2024
Projekt vendim per ndryshimin e tarifave te qendres Balneare Enver Shehu,Maj 2024
projekt-vendim 6% muaji prill,Qershor 2024
projekt-vendim per alokim fondi blerje pjese kembimi dhe materiale,Qershor 2024
projekt-vendim per alokim fondi rruga e fshatit Kalle,Qershor 2024
projekt-vendim per miratimin e fondit social per rritjen e mireqenies dhe femijeve me Ak,Qershor 2024
projekt-vendim per miratimin e realizimit te buxhetit per vitin 2023,Qershor 2024
projekt-vendim per nje shtese ne vendimin nr.28 dt.05.04.2024 per lidhjen e aktit te themelimit,Qershor 2024
projekt-vendim per shtese ne vendimin 09 dt.31.01.24 per parkimet,Qershor 2024
projekt-vendim per subvencionimin e kredive,Qershor 2024
projekt-vendim plani i arsimit parashkollor,Qershor 2024
Rezoluta nga disa Anetare te Keshillit Bashkiak,Qershor 2024
Shkrese KQZ per plotesimin e vakances Nertila Kaza,Qershor 2024

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).