Mbledhje Keshilli Bashkiak

Diten e Hene date 02.07.2018 ora 12 do te zhvillohet mbledhja e rradhes e Keshillit Bashkiak Diber ne sallen e mbledhjeve QEK.

Jeni te ftuar te jeni pjese e mbledhjes.

Mbledhje Keshilli Bashkiak

Ditën e hene  date  21  . 05 .2018 ora   11    ˚˚, zhvillohet mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak, në sallën e mbledhjeve pranë QEK.

Rendi i ditës:

Ndihma ekonomike per muajin Maj  2018

 1. Miratimi I paaftesise per muajin Maj  2018
 2. Per propozim per dhenje ndihme ekonomike familjeve ne nevoj qe jane perjashtuar nga sistemi per arsye te pikezimit duke perdorur fondin e kushtezuar per bllok ndimen ekonomike deri ne 6% I ndryshuar(muaji Prill)
 3. Interpelanc Kryetari per investimet
 4. Interpelanc Shefi I administrates
 5. Interpelanc drejtori Ujsjellesi ngritja e cmimeve numri I punonjesve
 6. Intrtpelanc drejtori  i llixhava
 7. Per propozim miratimin e nje tarife te re ne paketen fiskale
 8. Emergjencat civile :
 9. 1. Ndertim ure fshati Cerjan
 1. Rikonstruksion rruges fshati Voleze
 2. Sokol Aldedja
 3. Liman Buci
 4. Bashkim Murati
 5. Kompesim energjiemuaji Mars 2018
 6. Kerkese per mbeshtetje financiare projekti AMUN GJimnazi ‟ Said  Najdeni‟
 1. Paisja me aktin e marjes se tokes ne pronsi
 2. Te ndryshme  ….

 

LISTA E RENDITJES SË PROJEKTE-PROPOZIMEVE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE/ReLOaD

ReLOaD – Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans
LISTA E RENDITJES SË PROJEKTE-PROPOZIMEVE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE (OSHC) TË MARRA NË DORËZIM NË KUADËR TË THIRRJES PUBLIKE PËR OSHC-TE NË BASHKINË DIBËR PJESË E PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR/ReLOaD
Nr.                                  Organizata                                           Projekti                                                      Pikët                                                                                             Komente

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 

1. Qëndra Argitra Vizion          Ngritja e qendrës pritëse se emergjencës për gratë, vajzat dhe femijët e dhunuar
82
2.Agro Eko Dibra                      Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve bashkia nga banorët
78
 PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM
3. Shoqata e burimeve natyrore Tomin Shimcan                      Toka therret, më mbroni nga erozioni           70  2.Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim. *Projektet me buxhet mbi 650,000                                                                                                                                                                                                                Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.
4.Atom Albania                                                                               Jo dhune por Libër                                              69  2.Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim. *Projektet me buxhet mbi 650,000                                                                                                                                                                                                              Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.

5.Kryqi i Kuq Dibër   Reduktimi i varfërisë së grave, domosdoshmëri për barazi gjithëpërfshirëse              31  3.Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e                                                                                                                                                                                                                                  mjaftueshme  (minimumi 18 pikë)

6. Shoqata në familje, për familjen    Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet edukimit dhe aftësimit për jetën           27  3.Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e                                                                                                                                                                                                                               mjaftueshme (minimumi 18 pikë)

7.  Qendra për komunikim e praktikave të përgjegjshme    Fuqizimi ekonomik i sipërmarrësve të rinj në Dibër         5.Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
8.  Shoqata Runja                                                                         Veprimtari e gjallë e të rinjve për ndryshim                       5.Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
LEGJENDA
1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet.
2. Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim.
*Projektet me buxhet mbi 650,000 Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.
3. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 18 pikë)
4. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të aplikantëtvlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë)
5. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
Shpjegime të hollësishme për legjendën gjenden në Udhëzuesin për Aplikantët – Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), botuar së bashku me thirrjen publike për projekt-propozime në territorin e bashkisë Dibër.

ReLOaD – Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans

Njoftim Pune

Bashkia Diber ne bashkepunim me biznesin Fabrika e Perpunimit te Lekures (ne Majtare rruges per te dogana) ju njofton se ka 10 vende te lira pune.Aplikoni duke lene nr e tel dhe cv prane fabrikes