Nr.

Kodi i regjistrimit Çështja Grupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër) Data e Regjistrimit në Protokollin e Bashkisë Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm) Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data) Kaluar në Këshill për shqyrtim (data) Mbështetur nga Këshilli Po/Jo Zbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data) Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)

Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)

 1  1  Shoqeri tregtare biznesi transporti publik  30.04.2021  po  jo  po  jo  po  po  prill 2021
 2  2  Banore te lagjes Nazmi Rrushiti 29.07.2021  po  jo  po  po  po  po  korrik 2021