Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë 

  1. Politikat për zhvillimin e qëndrushem në një afat kohor jo më pak se 5 vite.

Parimet e Planit Strategjik të zhvillimit të bashkisë janë: Të ofrojë një vizion dhe drejtim konsistent, si dhe një vlerësim strategjik jo vetëm të asaj çka është e dëshirueshme, por edhe asaj çka është e mundshme në kontekste të ndryshme. Të mbrojë të drejtat e njerëzve, të mbrojë sistemet natyrore, të arrijë një përdorim eficent të burimeve, të arrijë një cilësi të lartë të ofrimit të shërbimeve, të koordinojë veprimet dhe investimet.

PPV është miratuar me vendim të Këshillit Bashkiak Dibër nr. 33 datë 20.03.2017. Miratohet dokumenti i rishikimit të planit të përgjithshëm vendor me vendim të këshillit kombëtar të territorit Nr.1 datë 14.12.2022.

  • Një cilësi më e mire banimi në territorin e Dibrës.
  • Aksesi më i mirë në zonën e brendshme dhe vlerësimi i lidhjeve ndërajonale dhe ndërkufitare .
  • Shfrytëzimi i qëndrushem i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu dhe të energjisë dhe minierave.
  • Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal.
  1. Synimet kryesore për cdo fushë përgjegjëse

 Një cilësi më e mirë banimi në territorin e Dibrës

Aritja e cilësisë urbane të Bashkisë Dibër.

Përmbajtja e zhvillimit të ndërtimeve ndërmjet densifikimit dhe rekuperimit të zonave të braktisura.

Reduktimi i ndërtimit të fenomeneve informale dhe i zonave abusive.,

  • Aksesi më i mirë në zonën e brendshme dhe vlerësimi i lidhjeve ndërajonale dhe ndërkufitare 

Përmirësimi i cilësisë dhe eficensës së shërbimeve.

Përmirësimi i aksesibilitetit

Fuqëzimi i strukturave të sistemit ekonomik.

  • Shfrytëzimi i qëndrushem i burimeve mjedisore si në aspektin e turizmit ashtu dhe të energjisë dhe minierave

Menaxhimi dhe mbrojtja më e mirë e sistemit ambjental.

Vlerësimi i trashëgimisë natyrore dhe kulturore nga pikëpamja turistike.

Vlerësimi i qëndrueshëm i termave natyrore të energjisë dhe industrisë së nxjerrjes. 

  • Vlerësimi i zinxhirit të prodhimit lokal

Kualifikimi i forcës së punës dhe prodhimit.

Bashkëpunimi ndërmjet kultivuesve dhe kompartimenteve të ndryshëm të prodhimit.

Rritje e investimeve në inovacion dhe përmirësimi i proçesit.

 Burimet e financimit

 Bashkia
Donator

 Ministri
FSHZH

Dokumenti i Rishikimit të PPV Dibër

Plani i Zhvillimit_PPV Diber

Vendim Nr.2 date 14.04.2017 Per miratimin e PPV Dibër