Tarifa për dhënien e informacionit

Informacioni i kërkuar në rrugë elektronike i jepet çdo qytetari pa pagesë.