ReLOaD – Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans
LISTA E RENDITJES SË PROJEKTE-PROPOZIMEVE TË ORGANIZATAVE TË SHOQËRISË CIVILE (OSHC) TË MARRA NË DORËZIM NË KUADËR TË THIRRJES PUBLIKE PËR OSHC-TE NË BASHKINË DIBËR PJESË E PROGRAMIT RAJONAL PËR DEMOKRACINË VENDORE NË BALLKANIN PERËNDIMOR/ReLOaD
Nr.                                  Organizata                                           Projekti                                                      Pikët                                                                                             Komente

PROJEKTET E PROPOZUARA PËR FINANCIM 

1. Qëndra Argitra Vizion          Ngritja e qendrës pritëse se emergjencës për gratë, vajzat dhe femijët e dhunuar
82
2.Agro Eko Dibra                      Menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve bashkia nga banorët
78
 PROJEKTET QË NUK JANË PROPOZUAR PËR FINANCIM
3. Shoqata e burimeve natyrore Tomin Shimcan                      Toka therret, më mbroni nga erozioni           70  2.Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim. *Projektet me buxhet mbi 650,000                                                                                                                                                                                                                Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.
4.Atom Albania                                                                               Jo dhune por Libër                                              69  2.Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim. *Projektet me buxhet mbi 650,000                                                                                                                                                                                                              Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.

5.Kryqi i Kuq Dibër   Reduktimi i varfërisë së grave, domosdoshmëri për barazi gjithëpërfshirëse              31  3.Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e                                                                                                                                                                                                                                  mjaftueshme  (minimumi 18 pikë)

6. Shoqata në familje, për familjen    Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet edukimit dhe aftësimit për jetën           27  3.Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e                                                                                                                                                                                                                               mjaftueshme (minimumi 18 pikë)

7.  Qendra për komunikim e praktikave të përgjegjshme    Fuqizimi ekonomik i sipërmarrësve të rinj në Dibër         5.Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
8.  Shoqata Runja                                                                         Veprimtari e gjallë e të rinjve për ndryshim                       5.Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
LEGJENDA
1. Numri i projekteve të miratuara varet nga vlera totale e fondeve në dispozicion; projektet me numrin më të madh të pikëve miratohen për financim deri sa të jenë përdorur të gjitha fondet.
2. Vetëm projektet me të paktën 50 pikë shqyrtohen për financim.
*Projektet me buxhet mbi 650,000 Lek duhet të marrin të paktën 75 në procesin e vlerësimit.
3. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse relevanca e projektit vlerësohet si jo e mjaftueshme (minimumi 18 pikë)
4. Projekti përjashtohet nga procesi i mëtejshëm nëse kapacitetet financiare dhe operative të aplikantëtvlerësohen si jo të mjaftueshme (minimumi 10 pikë)
5. Projektet që nuk plotësojnë kriteret teknike skualifikohen nga procesi.
Shpjegime të hollësishme për legjendën gjenden në Udhëzuesin për Aplikantët – Organizatat e Shoqërisë Civile (OSHC), botuar së bashku me thirrjen publike për projekt-propozime në territorin e bashkisë Dibër.

ReLOaD – Regional Programme on Local Democracy in the Western Balkans

There are no comments yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (*).